Tu nopti – Elena Gheorghe versuri

Versuri Tu nopti – Elena Gheorghe

Tu nopti versuri
Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea,
Di-atumtsea la elū nj-armasi inima
Tutū âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi
Yina, yina, gione, că multu ti voi!

Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini,
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini.

Ânj easti dorū di tini, ânj easti dorū di noi
Teljiuri di hârsafi aminâ ocljilji a mei
Mintea a njeia nj-fudzi iara vrute la noi.
Yina, yina, gione, că multu ti voi!

Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea,
Di-atumtsea la elu nj-armasi inima
Tutu âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi
Yina, yina, gione, că multu ti voi!